Son Dakika

• No Posts Found

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR SÖKE T TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU- ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Söke şehir Merkezinden Söke T Tipi Kapalı Açık ,Ceza İnfaz Kurumuna Personel taşınması  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/22650

1- İdarenin

a) Adresi : Söke T Tipi Kapalı Açık ,Ceza İnfaz Kurumu Yuvaca Mah.   Boynak SK. No:2 09200 SÖKE AYDIN

Telefon ve Faks numarası : 2565471369 – 2565471114

c) Elektronik Posta Adresi : soke.a3tcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Söke Şehir Merkezinden Söke T Tipi Kapalı Açık ,Ceza İnfaz Kurumuna personel taşınması toplamda 737 seferinindir.

Ayrıtılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Söke T Tipi Kapalı Açık ,Ceza İnfaz Kurumu Müdür Odası

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Söke T Tipi Kapalı Açık ,Ceza İnfaz Kurumu müdür odası

Yuvaca Mah. Boynak Sk. no: 2 Söke AYDIN

b) Tarihi ve saati : 10.03.2016 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil. izin. ruhsat vb. belgeler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından servis taşımacılığı yapmaya yeterli olduğu belirlenen özel servis aracına 1(bir) yıl geçerli olmak üzere verilen “Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi” alınması ve özel servis aracı uygunluk belgesi alan araçların plakalarını Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünden tescil ettirmeleri (p plaka ) gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TRY(Türk Lirası) karşılığı Söke Mal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Söke T Tipi Kapalı Açık ,Ceza İnfaz Kurumu Yuvaca Mah. Boynak SK. No:2 09200 SÖKE AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerini Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en av antajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.