Son Dakika

• No Posts Found

İHALE İLANI BİÇİLMEMİŞ OT SATIŞI

1-İşin Adı           :Biçilmemiş ot temizliği maksadı ile ortaya çıkan hurdanın satışı

a)Adresi :11’inci Komd. Tug.Söke K. Yrd. ve Grn.K.lığı Söke / AYDIN

b) Telefon ve faks numarası :(0256) 518 19 85 –518 12 76  (Dahili:2036)

Faks : (0256) 512 03 10

c) Elektronik posta adresi :soke.grn.k@gmail.com

2-İhale konusu hizmetin adı   : Biçilmemiş ot temizliği maksadı ile ortaya çıkan hurdanın satışı

a) Niteliği, türü ve miktarı       :856,198 dekar mevcut arazi üzerinde

b)Tahmini Bedeli :1.715,00 TL

ç) Toplama Yeri :11.inci Komd.Tug.Söke K.Yrd. Bölgesi Söke/AYDIN

d) Teslim Tarihi (İşin Süresi) :1.Kesim 25 Nisan 2016 Tarihinde;

2. Kesim 15 Temmuz 2016 Tarihinde;

3. Kesim Ağustos ayı içerisinde;

son kesim ise yüklenicinin talebi ile 31 Aralık 2016 tarihinden önce yapılacaktır.

e)  İhale Usulü :Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer :11’inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası  Söke / AYDIN

b) Tarih ve saati :13 Nisan 2015 Çarşamba Saat 10:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

(a) Kanuni ikametgah sahibi olmak

(b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek

(c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise,istekli adına teklifi bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

(d) İmza sirküleri vermesi

(e) Teminat yatırıldığına dair belge

(f) 2886 Sayılı Kanun gereği ihaleye girme yasağının olmaması

(g) İhale tarihinden itibaren en fazla 20 gün önce alınmış sabıka kaydı belgesi

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6-İhale dokümanı 11’inci Komd. Tug.Söke K. Yrdc. ve Grn.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığında görülebilir ve 25,00 TL’sı karşılığı  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler,Söke Garnizon Komutanlığına 13 Nisan 2015 Çarşamba Saat 10:30 kadar verilebileceği gibi  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini; her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpım sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Götürü Bedel fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9-İstekliler Muhammen bedelin %3’ünden  az  olmamak üzere kendi belirleyecekleri  tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Konsorsiyum olarak  ihaleye teklif verilemez.

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.