Son Dakika

• No Posts Found

İHALE İLANI LİKİT PETROL GAZI (LPG), PROPAN 45 KG LIK ALIMI

İhale Kayıt Numarası : 2015/55400

a) Adresi : 11 inci Mot. P. Tug. K. Yrd. ve Grn. K. lığı Söke / AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : (0256) 518 19 85 – 518 12 76 ( Dahili 2036 )

Faks:(0256)512 03 10

c) Elektronik posta adresi : soke.grn. k@gmail.com

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov. tr/EKAP/

İhale konusu malın adı : LİKİT PETROL GAZI (LPG), PROPAN 45 KG LIK ALIMI

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 000 Kg

b) Teslim Yeri : 11’İNCİ MOT. P.TUG. K. YRD. LIĞI TŞN (TÜK)-403 MAL SAY. LIĞI DEPOSU SÖKE/AYDIN

c) Teslim Tarihi (İşin Süresi) :01.06.2015 Tarihinde işe başlanacak ve Teslimatlar 31 ARALIK 2015 tarihine kadar devam edecektir. (Sözleşmenın imzalanması herhangi bir sebepten dolayı gecikmesi durumunda sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır)

İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11’inci Mot. P. Tug. K. Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası Söke / AYDIN

b) Tarih ve saati : 18.05.2015 – Saat 11:00 (Pazartesi)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı oduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk lirası) karşılığı 11’inci Mot. P. Tug. K. Yrd. lığı İhale Komisyonu Başkanlığı adresinden satın alınabilir

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 11 inci Mot. P Tug. K. Yrd. lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10.lstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

ÖNEMLİ NOT- 01-01.2015 Tarihinden itibaren ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ™Ekap∫ a üye olma zorunluluğu gelmiştir.Ekap’a üye olmayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.