Son Dakika

• No Posts Found

İHALE İLANI

KONUT TİPİ LOJMANLARIN (13 DAİRE) PENCERE ONARIMI

İhale Kayıt Numarası : 2015/59034

a) Adresi               : 11 `inci Mot. P. Tug. K. Yrd ve Grn.K.lığı Söke/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : (0256) 518 19 85 – 518 12 76 ( Dahili:2036 )

Faks : (0256) 512 03 10

c) Elektronik posta adresi : soke.grn.k@gmail.com

ç) İhale dokümanının ; https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu malın adı :  KONUT TİPİ LOJMANLARIN (13 DAİRE) PENCERE ONARIMI

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 ADET

b) Teslim Yeri : 11’İNCİ MOT P.TUG.K.YRD.LIĞI SÖKE/AYDIN

c) Teslim Tarihi (İşin Süresi) :Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) gündür

İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11 `inci Mot P Tug K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası Söke / AYDIN

b) Tarih ve saati : 25.05.2015 – Saat. 10:30 (Pazartesi)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı oduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayılı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5.ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri (idari şartnamenin 7.5 ve 7.6 maddeleri)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk lirası) karşılığı 11 inci Mot.P. Tug. K. Yrd.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11’inci Mot.P Tug. K. Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ÖNEMLİ NOT- 01.01-2015 Tarihinden itibaren ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ™Ekap∫ a üye olma zorunluluğu gelmiştir.Ekap’a üye olmayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır.     İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.