Son Dakika

• No Posts Found

İHALE İLANI

PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI

İhale Kayıt Numarası  : 2015/69776

a) Adresi : 11’inci Mot. P. Tug. K. Yrd.lığı Söke / AYDIN

b) Telefon ve faks  : (0256) 51819 85- 51812 76 ( Dahili:2036 ) Faks : (0256)512 03 10

c) Elektronik posta adresi : soke.grn.k@gmail.com

ç) İhale dokümanının :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu malın adı : PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI

a) Niteliği, türü ve miktarı : 512 SEFER PERS0NEL SERVİS HİZMET ALIMI

b) Yapılacağı Yer : 11’İNCİ MOT.P.TUG.K.YRD.LIĞI SÖKE/AYDIN

c) Teslim Tarihi (İşin Süresi) :İşe başlama 01. 07.2015, işin bitiş tarihi 30.06.2016)

İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11’inci Mot P. Tug. K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası Söke / AYDIN

b) Tarih ve saati : 12.06.2015 – Saat: 10:30 (CUMA)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı oduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5. ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Kamu veya özel sektöre sunulan öğrenci taşıma /servis hizmeti

b) Kamu veya özel sektöre sunulan personel taşıma /servis hizmeti

c) Kamu veya özel sektöre sunulan sürücülü araç kiralama hizmeti

d) Kamu veya özel sektöre sunulan sürücüsüz araç kiralama hizmeti

5. Ekonomkik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.lhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk lirası) karşılığı 11 inci Mot.P Tug. K. Yrd lığı ihale Komisyonu Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.1. ihaleye teklife verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11’inci Mot.P. Tug. K. Yrd.lığı ihale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ÖNEMLİ NOT: İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN EKAP ÜYELİĞİ GEREKMEKTEDİR. EKAP’A ÜYE OLMAYAN İSTEKLİLER İHALEYE KATILAMAYACAKLARDIR

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.