Son Dakika

• No Posts Found

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili Söke ilçesi Yeni cami mahallesi 1281 ada 1 parsel’de bulunan 10.560,00 m2 arsa 3 ( üç ) yıllık süre ile 21/07/2015 tarih 2015/871 Nolu Encümen kararı ve şartname hükümlerine göre , göre 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

2. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 04.08.2015 Salı günü, saat 14:00 da ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. Kiralanan alanın tahmini kira bedeli 1.100,00 TL, Geçici teminatı 792,00 TL ‘dir.

4. ihaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

5. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

(İstekliler söz konusu arsanın kiralanması ihalesine katılabilmek için yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

6. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

• Kira Şartnamesi,( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )

• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu( Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları)

• Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için). Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri

• Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için). Tebligat için, Türkiye’de adres gösterilmesi zorunludur.

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

• Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

• Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7. Şartname 500.00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilir.

8. Kira bedeli teklifi 2015 yılına ait olacak. Diğer yıllara ait artışlar, Belediye meclisince belirlenecektir.

9. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, ilan ücreti, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

10. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir.

11. Kiralanan alanın. Söke Belediyesi tarafından yapılan veya yaptırılan çeşitli fuar, festival vb. etkinliklerde kullanılacak olması halinde kiracı yapmış olduğu faaliyeti durdurarak etkinlik bitimine kadar hiçbir hak talep etmeksizin kullanım hakkı Söke Belediyesine ait olacaktır.

Kiracı, Salı günleri saat 17:00 ‘dan Çarşamba günü saat 24:00 ‘a kadar kiraladığı alanı kullanamaz.

Ayrıca idare tarafından Çarşamba günleri harici ilave Pazar uygulaması düşünülmesi halinde, kiracı idarenin yeni belirleyecek olduğu gün veya günlerde de yine aynı koşullar altında ( Pazarın kurulacağı gün veya günlerden bir gün önce saat 17:00’dan pazarın veya pazarların kurulacağı gün saat 24:00’a kadar ) yapılacak bildirimi takiben kiraladığı alanı hiç hak talep etmeksizin boşaltmak zorundadır.

İlanen duyurulur.

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.