Son Dakika

• No Posts Found

İHALE İLANI 2 KISIM TAZE ÇİPURA BALIĞI VE HAMSİ ALIMI

İhale Kayıt Numarası : 2015/139699

a) Adresi :11 inci Mot. P. Tug. K. Yrd. ve Grn. K. lığı Söke / AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : (0256) 518 19 85 – 518 12 76 ( Dahili 2036 )

: Faks (0256)512 03 10

c) Elektronik posta adresi :

ç) İhale dokümanının : https //ekap.kik gov tr/EKAP/

ihale konusu malın adı : 2 KISIM TAZE ÇİPURA BALIĞI VE HAMSİ ALIMI

a) Niteliği, türü ve miktarı : EK-A ALIMA AİT DİĞER BİLGİLERDE BELİRTİLMİŞTİR

AYRINTILI BİLGİ EKAPTA YER ALAN İHALE DOKUMANI İÇİNDE BULUNAN İDARİ ŞARTNAMEDEN ULAŞILABİLİR

b) Teslim Yeri : 11 İNCİ MOT. P. TUG. K. YRD. LIĞI TŞN (TUK)-403 MAL SAY

LIĞI DEPOSU SÖKE/AYDIN

c) Teslim Tarihi (İşin Süresi) : 01 KASIM 2015 Sözleşmenin imzalanması herhangi bir sebeple gecikmesi durumunda Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

İhalenin

a) Yapılacağı yer :11’inci Mot. P. Tug. K. Yrd. lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale

Odası Söke / AYDIN

b) Tarih ve saati : 26 10 2015 – Saat 11.00 (Pazartesi)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı oduğu Tıcaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayılı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6.lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1 İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk lirası) karşılığı 11 inci Mot .P. Tug. K. Yrd .lığı İhale Komisyonu Başkanlığı adresinden satın alınabilir

7.1. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11 incı Mot. P. Tug. K. Yrd. lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.lsteklıler tekliflerini, mal kalem-kalemlerı için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYIRMI) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

ÖNEMLİ NOT: 01.01.2015 Tarihinden itibaren ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin “Ekap” a üye olma zorunluluğu gelmiştir. Ekap’a üye olmayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.