Son Dakika

• No Posts Found

T.C. AYDIN İLİ SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine uygulama projesine, Teknik Şartnamesine ve diğer dokümanlara uygun olarak,Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye meclisinin 16.10.2015 tarih ve 2015/10-209 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle işletilerek Söke Belediyesine devredilecek şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım işidir.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDINadresinde Müdürlükte görevli memur Engin KARABIYIK’tan 100.00.-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Başkanlık Odasında 17/11/2015 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4- Geçici teminat miktarı:

Geçici teminat, bu iş için ihalede teklif edilecek olan aylık kullanım bedelinin 29 yıllık toplam tutarının en az % 3’ü olarak yatırılacaktır.

5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası

belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b)İhale dokümanı içinde örneği bulunanTebligat için adres beyanı belgesi,

5.1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.g)Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (kesinleşmiş vergi borcu ve SGK Prim borcu olmadığını ihale yılı itibarıyla belgelemesi)

5.1.h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

5.1.ı) İdari Şartname ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenmiş Teklif Mektubu

6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 17/11/2015 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeki YEŞİL’e verilebilecektir.

İlan olunur.

İDARE

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.