Son Dakika

• No Posts Found

KUM, TEMEL MALZEME VE ASFALT MICIRI SATIN ALINACAKTIR SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kum, Temel Malzeme ve Asfalt Mıcır Alımı işi 2016 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/179248

1-İdarenin

a) Adresi : KONAK MAHALLESI SARAÇLAR CADDESI 21 09200 SÖKE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 2565182311 – 2565182093

c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@soke.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.500 Ton Betonluk Kum, 20.000 Ton Temel Malzeme, 20.000 Ton

0-3 mm Kırmataştozu (Kum), 7.500 Ton 5-15 mm Mıcır, 1.000 Ton

Perdahlık Sıva Kumu Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Söke Belediyesi Bağarası Kavşağındaki Şantiye İle Arıtma Tesisi Ya   nında Bulunan Asfalt ve Parke Şantiyeleri

c) Teslim tarihleri : İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN TÜRÜ VE MİKTARI GÜNLÜK OLARAK YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK İHALE KAPSAMINDAKİ MALZEME LERİN TAMAMI SÖLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE İHTİYAÇ MUKABİLİNDE

PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR. BELEDİYEMİZ BAĞARASI KAVŞAĞINDA VE ARITMA TESİSİ YANINDA BULUNAN ASFALT ŞANTİYESİNE TESLİM EDİLEN MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ NİTELİK VE ŞARTLARA UYGUN OLARAK SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 2 (İKİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE ŞANTİYEDE GÖREVLİ PERSONELE İRSALİYE VE TARTI FİŞLER KARŞILIĞINDA MESAİ SAATLERİ İÇERİSİN DE TESLİM EDİLECEKTİR. AYRICA BELEDİYEMİZCE GETİRİLEN MALZEMELERİN AYRI BİR KAN TARDA TARTILMASI TALEBİ OLURSA YÜKLENİCİ BU

TALEBİ KARŞILAYACAK VE BU TARTI İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SÖKE BELEDİYESİ MECLİS SALONU

b) Tarihi ve saati : 19.01.2016 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

MALZEMENİN TEMİN EDİLECEĞİ MADEN OCAĞI İŞLETME RUHSATI İBRAZ EDİLECEKTİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İSTEKLİNİN ADINA DÜZENLENMİŞ SANAYİ SİCİL BELGESİ,

b) İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,

c) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,

d) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ,

İSTEKLİ İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKTİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ KUM,TEMEL MALZEME,MICIR SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlgili haberler

Yorum yaz

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.