Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi Katkılarıyla: “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞİMİ – 3”

harika durnaDerneğin Kurul Koşulları ve Ayrıntıları:

Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ kurulmuştur. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Dernek Ankara’daki Genel Merkezden yönetilip yönlendirilen çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. İstem gelmesi durumlarında, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun incelemesi sonucunda, Genel Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Yurt içinde ve yurt dışında, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir. Yurt dışında açılan Şubeler, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu (GYK) olurunu almadan bir üst kuruluşa (federasyon ya da konfederasyona) üye olamazlar.

Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Üye alımları Şubeler aracılığı ile yapılır. Derneğin amacı; Atatürk’ün önderi olduğu Türk Devrimi’ni ve bu Devrimin temelini oluşturan başta Altıok, Atatürk ilkelerini her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Atatürk’ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir. Atatürk’ü, Atatürkçülüğü ve her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleştirip Atatürk’ün belirlediği erekler doğrultusunda atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermelerini gerçekleştirmektir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİAtatürk’ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür kalkışmaya, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, Atatürk’ün anlayışının, düşüncesinin, ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır.

Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaşatma istencini ve bu yolla Türkiye aydınlanmasını güçlendirmektir. Dernek, amaçları olarak belirlenen faaliyetlerini kamu hizmeti niteliğinde gerçekleştirir. Faaliyetleri Ulusal düzeydedir ve belli bir yöre, bölge ya da kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Dernek, amacına ulaşmak için:  Türk Devrimi’ni, Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, başta siyasal ve ekonomik, her alanda tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, Lozan Barış Antlaşması, lâik cumhuriyet, eğitim ve öğretim birliği olmak üzere Atatürk’ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalara öncelik ve ağırlık verir. Yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle Atatürk’ün söz, yazı ve eylemleriyle birlikte başkalarına aktarılan ve değerlendirilen görüşlerini de ortaya çıkarır, sonuçlarını yayımlar. Atatürkçü Düşünce konusunda gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle bu Akademiye bağlı enstitüler, araştırma merkezleri, Atatürk Belgeliği kurar.

Türk Devrimi’yle Atatürk ilkelerinin, Atatürk’ün görüş ve davranışlarının düşün kaynağını devrimci anlayış ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek, Türkiye’nin sorunlarına Atatürkçülük yönünden çözümler üretir ve O’nun düşünce kalıtını korumak için Ulusumuzdaki birikimi devinime sokar. Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca usa, bilime ve barışseverliğe öncelik vererek Atatürk’ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapar.  Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için her tür bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler ve düzenletir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürebilir. Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirir. Yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, Kemalist kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar, benzer çalışmalarda bulunur.

Eğitsel, öğretisel, ekinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi açar ya da açtırır; sanat, ekin, turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül ve burs verir.

Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletebilir (Üye olmayanlarla küçük yaştakilerin spor ve sanat etkinlikleriyle eğitim ve öğretim vb. çalışmalarından yararlanmaları velilerinin oluruyla Yönetim Kurulu kararına bağlıdır). Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açabilir. Derneğin amacına ulaşmasında akçalı olanakları sağlamak için Vakıf kurabilir ya da kurulmuş vakıflara katılabilir. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır. Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir.  Dernek; amacı doğrultusunda çalışan öbür dernek, vakıf vb. demokratik kitle kuruluşlarıyla Kemalist çizgi temel alınarak ortak çalışma alanı (platform) oluşturur. Yurtdışı Şubeler aracılığıyla öbür benzer Kemalist dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. Yabancı ülkelerin yazılı düzenlemeleri dikkate alınarak açılacak bu Şubeler de, tıpkı yurtiçi Şubeler gibi dernek tüzüğüne uygun çalışmalar yapar ve Genel Merkez Genel Kurullarına üye sayılarına uygun delegelerle katılabilirler. Genel Merkezin yurtiçi Şubeleri dikkate alarak hazırladığı genelgeler ve aldığı kararlar yurtdışı Şubeler için de geçerlidir.  Dernek büro hizmeti, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Ücretli alınması Genel Merkezin onayına bağlıdır.

Derneğin “Kuruluş Nedeni”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her yurttaş Derneğe üye olmak için ikametgâhındaki bir Şubeye, yoksa en yakın Şubeye başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Üye olma süreci, son ayda çekilmiş fotoğraf ekli vatandaşlık numarasını belirten üye başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eden ve en az iki dernek üyesinin kişi hakkındaki görüşlerini içeren başvurusunun ilgili şube Bakanlığı’na verilmesiyle başlar. Başvurular, şube Yazmanınca incelenir varsa eksiklikler başvuru sahibi kişiye tamamlattırılır. Eksiksiz haldeki üyelik başvurusu şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

Saygılarımla…

Devamı Yarın Gazeteniz

YeniSöke’de…

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.