SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1-Birliğimize ait aşağıda özellikleri,ihale tarihi,muhammen bedeli belirtilmiş taşıtların satışı 16/03/2016 tarih ve 2016-014 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile şartname hükümlerine göre 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihale edilecektir.

2-İhale;Söke Ovası Sulama Birliği Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda 28.03.2016 Pazartesi günü,her araç için aşağıda belirtilen saatlerde ihaleleri ayrı ayrı,ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-Taşıtların muhammen bedelleri,geçici teminatları aşağıdaki şekildedir.

SIRACİNSİÇALIŞMA

SAATİ/KM

MODEL YILI

 

MUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATTARİHSAAT
14X4 PICK UP467.393200620.000,00 TL   600,00 TL28.03.201610:00
24X2 KAMYONET359.582200113.000,00 TL   450,00 TL28.03.201610:30

4-İhaleye katılabilmek için;08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminat yatırmak şarttır.

5-İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar Birliğimiz veznesine yatırılacaktır.(İstekliler söz konusu taşıtların satışı ihalesine katılabilmek için  satın alacakları taşıtların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.)

6-İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

-Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirek eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

-Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu(Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları)

-Nüfus cüzdanı sureti(Gerçek Kişiler için),Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri

-İkametgah Belgesi(Gerçek kişiler için).Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi zorunludur.

-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

-Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

İstekliler,teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde  komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi,ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7-Şartname  50,00 TL karşılığında Birlik Muhasebe Servisinden temin edilir.

8-İhale ile ilgili her türlü vergi,resim,harç,ilan ücreti,sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

9-İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi,komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir.

İlanen duyurulur.

 

Paylaş

İlgili haberler

Yorum yaz

Yenisöke Gazetesi © 2015 | Her hakkı saklıdır.
Bu sitede yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Şafak Ofset Mat. Gaz. LTD ŞTİ'ye aittir.
İçerik hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kullanılamaz.