Germencik Belediyesi İhale İlanı

GERMENCİK BELEDİYESİ İHALE İLANIMülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıdaki ekli listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 76 (...

GERMENCİK BELEDİYESİ İHALE İLANI

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıdaki ekli listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 76 (YetmişAltı) adet taşınmaz kiralama ihalesi, ile Germencik Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan 2023/2024 yılı ağaç üstü mahsullerinin sıkımı sonucu elde edilen 1.012 kg. zeytin yağı satışı ihalesi ve Germencik Belediye Başkanlığı sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması işi ihaleleri, İhale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca 08/02/2024 – 09/02/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir işin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
1-İDARENİN
Adı: Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi: Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
Telefonu: 0 256 563 01 20
Faks Numarası: 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2-İHALENİN
Yapılacağı Yer: Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16  Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati: 08/02/2024 – 09/02/2024 tarihlerinde, saati listede belirtilmiştir
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini: İhale dokümanı  (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda satış ihalelerinde 585,00-TL (BeşYüzSeksenBeş Türk Lirası), kira ihalelerinde  232,00-TL (İkiYüzOtuzİki Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, İhale tarihinde Saat 12:30’a kadar Germencik Belediye Başkanlığı’nın Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
             -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
             -Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
             -Geçici teminata ilişkin belge
             -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge              
b) Tüzel Kişilerden;
             -İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
             -İmza sirküleri
             -Tebligat için adres beyanı
             -Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
             -Geçici teminata ilişkin belge
             -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
             -Ticaret Sicil Gazetesi
c) Ortak Girişim Olması halinde;
          -Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
             Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
             Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine  vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
           İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra NoTaşınmazın AdresiKullanım ŞekliYüzölçümü (m²)Kira SüresiKDV Hariç 1 (Bir) Yıllık Muhammen Kira Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi Ve Saati 
1Alangüllü Mah. 558 Sk. No:46Dükkan58,00 2 Yıl7.000,00 420,00 08.02.202414:00 
2Balatçık Mah. 2892 Sk. No:5Dükkan80,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 08.02.202414:05 
3Bozköy Mah. 3422 Sk. No:13Dükkan150,00 2 Yıl80.000,00 4.800,00 08.02.202414:10 
4Camikebir Mah. Hüseyin Çondur Sk. No:9Dükkan28,00 2 Yıl22.500,00 1.350,00 08.02.202414:15 
5Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:42Dükkan52,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 08.02.202414:20 
6Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-3Dükkan16,00 2 Yıl12.000,00 720,00 08.02.202414:25 
7Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-4Dükkan12,00 2 Yıl9.000,00 540,00 08.02.202414:30 
8Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-6Dükkan28,00 2 Yıl21.000,00 1.260,00 08.02.202414:35 
9Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-10Dükkan14,00 2 Yıl10.500,00 630,00 08.02.202414:40 
10Camikebir Mah. Lozan Cad. No:338Dükkan30,00 2 Yıl28.000,00 1.680,00 08.02.202414:45 
11Camikebir Mah. Lozan Cad. No:40ADükkan14,00 2 Yıl24.000,00 1.440,00 08.02.202414:50 
12Camikebir Mah. Lozan Cad. No:40BDükkan20,00 2 Yıl34.000,00 2.040,00 08.02.202414:55 
13Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111Dükkan57,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 08.02.202415:00 
14Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111ADükkan36,00 2 Yıl10.500,00 630,00 08.02.202415:05 
15Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111EDükkan18,00 2 Yıl8.000,00 480,00 08.02.202415:10 
16Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111BDükkan18,00 2 Yıl8.000,00 480,00 08.02.202415:15 
17Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:111CDükkan18,00 2 Yıl8.000,00 480,00 08.02.202415:20 
18Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:113Dükkan16,00 2 Yıl7.500,00 450,00 08.02.202415:25 
19Dağkaraağaç Mah. 3357 Sk. No:7BDükkan70,00 2 Yıl12.500,00 750,00 08.02.202415:30 
20Dağyeni Mah. 3070 Sk. No:40Dükkan110,00 2 Yıl70.000,00 4.200,00 08.02.202415:35 
21Dampınar Mah. 3510 Sk. No:11ADükkan100,00 2 Yıl35.000,00 2.100,00 08.02.202415:40 
22Dampınar Mah. 3510 Sk. No:11BDükkan55,00 2 Yıl25.000,00 1.500,00 08.02.202415:45 
23Habibler Mah. 3562 Sk. No:12ADükkan40,00 2 Yıl10.500,00 630,00 08.02.202415:50 
24Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. No:84Dükkan62,00 2 Yıl26.500,00 1.590,00 08.02.202415:55 
25Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. No:76Dükkan35,00  2 Yıl10.000,00 600,00 08.02.202416:00 
26Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. No:84CDükkan30,00 2 Yıl10.000,00 600,00 08.02.202416:05 
27Karaağaçlı Mah. Yeniköy Cad. No:1BDükkan55,00 2 Yıl10.500,00 630,00 08.02.202416:10 
28Mesudiye Mah. 50 Sk No:43Dükkan100,00 2 Yıl60.000,00 3.600,00 08.02.202416:15 
29Mesudiye Mah. 50 Sk No:43CDükkan76,00 2 Yıl45.600,00 2.736,00 08.02.202416:20 
30Mesudiye Mah. 50 Sk No:43BDükkan76,00 2 Yıl45.600,00 2.736,00 08.02.202416:25 
31Mesudiye Mah. 62 Sk. No:2ADükkan18,00 2 Yıl11.000,00 660,00 08.02.202416:30 
32Mesudiye Mah. 62 Sk. No:2BDükkan9,00 2 Yıl7.500,00 450,00 08.02.202416:35 
33Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. Sk. No:1OBDükkan35,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 08.02.202416:40 
34Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. Sk. No:1OCDükkan40,00 2 Yıl22.850,00 1.371,00 08.02.202416:45 
35Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. Sk. No:1ODDükkan50,00 2 Yıl28.000,00 1.680,00 08.02.202416:50 
36Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. Sk. No:1OEDükkan28,00 2 Yıl16.000,00 960,00 08.02.202416:55 
37Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. Sk. No:1OFDükkan54,00 2 Yıl30.000,00 1.800,00 08.02.202417:00 
38Mursallı Mah. Kilise Sok. No:2BDükkan16,00 2 Yıl10.000,00 600,00 08.02.202417:05 
39Mursallı Mah. Cami Geçiti Sk. No:1ADükkan35,00 2 Yıl15.000,00 900,00 08.02.202417:10 
40Moralı Mah. 1152 Sk. No:5Dükkan60,00 2 Yıl7.500,00 450,00 08.02.202417:15 
41Ortaklar Mah. Cunhuriyet Sk. No:2/1ATM Kabin Yeri5,00 2 Yıl31.500,00 1.890,00 09.02.202414:00 
42Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20ADükkan70,00 2 Yıl50.000,00 3.000,00 09.02.202414:05 
43Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20CDükkan14,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 09.02.202414:10 
44Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20DDükkan14,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 09.02.202414:15 
45Ortaklar Mah. Doktor Mahir Bey Cad. No:19ADükkan24,00 2 Yıl36.000,00 2.160,00 09.02.202414:20 
46Ortaklar Mah. Doktor Mahir Bey Cad. No:19BDükkan12,00 2 Yıl23.000,00 1.380,00 09.02.202414:25 
47Ortaklar Mah. Doktor Mahir Bey Cad. No:19CDükkan12,00 2 Yıl18.000,00 1.080,00 09.02.202414:30 
48Ortaklar Mah. Doktor Mahir Bey Cad. No:19DDükkan12,00  2 Yıl23.000,00 1.380,00 09.02.202414:35 
49Ortaklar Mah. Doktor Mahir Bey Cad. No:19EDükkan26,00 2 Yıl40.000,00 2.400,00 09.02.202414:40 
50Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:44CDükkan20,00 2 Yıl10.500,00 630,00 09.02.202414:45 
51Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:44DDükkan20,00 2 Yıl10.500,00 630,00 09.02.202414:50 
52Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:44EDükkan20,00 2 Yıl10.500,00 630,00 09.02.202414:55 
53Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:44GDükkan20,00 2 Yıl10.500,00 630,00 09.02.202415:00 
54Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:44HDükkan20,00 2 Yıl10.500,00 630,00 09.02.202415:05 
55Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  No:79ADükkan25,00 2 Yıl31.500,00 1.890,00 09.02.202415:10 
56Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:46Dükkan12,00 2 Yıl14.000,00 840,00 09.02.202415:15 
57Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:46BDükkan22,00 2 Yıl19.000,00 1.140,00 09.02.202415:20 
58Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:46CDükkan8,00 2 Yıl13.000,00 780,00 09.02.202415:25 
59Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:46DDükkan24,00 2 Yıl19.500,00 1.170,00 09.02.202415:30 
60Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:46EDükkan60,00 2 Yıl28.000,00 1.680,00 09.02.202415:35 
61Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:46FDükkan75,00 2 Yıl36.000,00 2.160,00 09.02.202415:40 
62Ortaklar Mah.Hürriyet Cad. No:44ADükkan35,00 2 Yıl21.000,00 1.260,00 09.02.202415:45 
63Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:6EDükkan28,00 2 Yıl18.500,00 1.110,00 09.02.202415:50 
64Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:6DDükkan26,00 2 Yıl17.000,00 1.020,00 09.02.202415:55 
65Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:6CDükkan26,00 2 Yıl17.000,00 1.020,00 09.02.202416:00 
66Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:6BDükkan24,00 2 Yıl16.000,00 960,00 09.02.202416:05 
67Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:6ADükkan20,00 2 Yıl15.000,00 900,00 09.02.202416:10 
68Ortaklar Mah. 1472 Sk. No:2ADükkan24,00 2 Yıl20.000,00 1.200,00 09.02.202416:15 
69Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:15EDükkan30,00 2 Yıl22.000,00 1.320,00 09.02.202416:20 
70Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:15DDükkan15,00 2 Yıl16.500,00 990,00 09.02.202416:25 
71Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:15CDükkan15,00 2 Yıl16.500,00 990,00 09.02.202416:30 
72Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:15BDükkan15,00 2 Yıl16.500,00 990,00 09.02.202416:35 
73Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:15ADükkan15,00 2 Yıl16.500,00 990,00 09.02.202416:40 
74Ömerbeyli Mah. İstasyon Cad. No:76Dükkan40,00 2 Yıl7.000,00 420,00 09.02.202416:45 
75Reisköy Mah. 860 Sk. No:2Dükkan70,00 2 Yıl7.000,00 420,00 09.02.202416:50 
76Tekin Mah. 1203 Sk. No:2CDükkan50,00 2 Yıl11.000,00 660,00 09.02.202416:55
GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT SATIŞI YAPILACAK ZEYTİNYAĞI İHALE BİLGİLERİ
Sıra Noİl/İlçeCinsiKDV Hariç Tahmini Bedeli (+%1 KDV) (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi Ve Saati
1Aydın/GermencikMülkiyeti Belediyemize ait zeytin ağaçlarından toplanan ağaç üstü mahsullerinin sıkımı sonucu elde edilen 1.012 kg. Zeytin Yağı İhalesi227.700,00 6.831,00 09.02.202417:00
AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İHALE BİLGİLERİ

Sıra No

İşin Tanımı

İşin Süresi

2 Yıllık KDV Dahil Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi Ve Saati

1

Germencik Belediyesi Sınırları Dahilindeki Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi

2 Yıl (24 Ay)

120.000,00 

3.600,00

09.02.2024

17:10

#ilangovtr

Basın No ILN01972731

31 Oca 2024 - 00:01 Aydin- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak YeniSöke Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan YeniSöke Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler YeniSöke Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı YeniSöke Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.